Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
3 Гражданска регистрация
[2020] Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
4 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
5 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
6 Общинска собсвеност
[2081] Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
7 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
8 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
9 Кадастър
[2099] Справки (устни и писмени) от кадастъра
10 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
11 Устройство на територията
[2111] Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
12 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес