Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси; чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.); т.3 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
2 Гражданска регистрация
[2020] Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
(чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 13 от Закон за местните данъци и такси; т.9 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
3 Гражданска регистрация
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); т.24 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
4 Гражданска регистрация
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация; чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси; т.25 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
5 Гражданска регистрация
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация; Чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси; Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.). т.33 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
6 Гражданска регистрация
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за гражданска регистрация; чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); т.35 от Приложение № 2 към чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
7 Общинска собсвеност
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
(чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собственост; т.34 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
8 Общинска собсвеност
[2081] Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
(чл. 62, ал. 4, във връзка с чл. 5 от Закона за общинската собственост; т.39 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
9 Общинска собсвеност
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 115 от Закон за местните данъци и такси. т.40 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
10 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Чл.16, ал.5 от Закон за устройство на територията; т.17 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
11 Устройство на територията
[2111] Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
(чл. 131 от Закон за устройство на територията т. 21 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)
12 Кадастър
[2099] Справки (устни и писмени) от кадастъра
(чл.55 във връзка с Преходни и заключителни разпоредби - §. 4 от Закон за кадастъра и имотния регистър; т.28 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.)