Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
4 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
7 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
8 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
9 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
10 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение