Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
Туристически обект::*
Адрес::*
С категория:
Капацитет:
№ и дата на удостоверението за определяне на категория :
Брой стаи: *
Брой легла: *
Номер: *
Дата: *
Извършващ дейността:
Наименование на физическото или юридическото лице:*
Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от него представител:*
Адрес на управление::*
ЕИК: *
Телефон/Факс: *
Електронна поща:
Електронен адрес:
За периода от дата: *
до дата: *
Реализирани нощувки: *
Размер на тур. данък в лв.: *
Дължим тур. данък : *
Внесен тур. данък :
Реализирани нощувки
Брой туристи /пренощували лица/
Реализирани нощувки
Брой туристи /пренощували лица/
Общо (българи и чужденци)
в т.ч. чужденци /ред 1 до ред 44/
Австралия
Австрия
Армения
Беларус
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гърция
Грузия
Дания
Естония
Израел
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Кипър
Китай
Латвия
Литва
Македония
Молдова
Норвегия
Полша
Румъния
Русия
САЩ
Словакия
Словения
Сърбия и Черна гора
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
други държави
Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.
Изготвил:: *
Дата: 30.01.2023 г.

Необходими документи

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл