Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
2 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
3 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК за изборите на народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
4 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
5 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
6 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
7 Гражданско състояние
[2016] Удостоверение за наследници
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1 Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.Чл. 9 - 12 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
8 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация.Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.)
9 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград; Чл. 18 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
10 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация. Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12. Чл.32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград. Чл.14 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
11 Гражданско състояние
[2036] Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация. Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград. Чл. 15 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
12 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация. Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград; Чл. 18 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
13 ТСУ
[2082] Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Чл. 16, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Чл. 28, чл. 30 и чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград)
14 ТСУ
[2027] Издаване на скица на недвижим имот
(§. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър. Чл. 31, 32, 33, 34 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните Регистри. Чл. 28, чл. 30 и чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград)
15 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за липса на задължения
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б. Чл.32, ал.2, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.)
16 Туризъм
Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма