Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
3 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
4 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
5 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
6 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
7 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
8 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
9 Туризъм
Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
10 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения