Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2016] Удостоверение за наследници
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1 Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.Чл. 9 - 12 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
2 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация.Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.)
3 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград; Чл. 18 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
4 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация. Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12. Чл.32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград. Чл.14 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
5 Гражданско състояние
[2036] Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.2 от Закона за гражданска регистрация. Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград. Чл. 15 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
6 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация. Чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 32, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград; Чл. 18 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.)
7 ТСУ
[2082] Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Чл. 16, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Чл. 28, чл. 30 и чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград)
8 ТСУ
[2027] Издаване на скица на недвижим имот
(§. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър. Чл. 31, 32, 33, 34 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните Регистри. Чл. 28, чл. 30 и чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград)
9 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за липса на задължения
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б. Чл.32, ал.2, от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.)
10 Туризъм
Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма