Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА_9
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ (за притежаване пътно превозно средство, без леки автомобили)
ДЕКЛАРАЦИЯ
От: *
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/ЗТР: *
Постоянен адрес/Седалище:*
Адрес за кореспонденция:*
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Притежаващо /идеални части/: *
Чрез:
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/:
Постоянен адрес:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Пълномощно №:
Заверено на:
От:
Настоящата декларация се подава на следното основание /избира се едно/:
Декларираното превозно средство притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните лица и в следните идеални части:
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер/ЕИК/ЗТР:
Постоянен адрес/Седалище:
Адрес за кореспонденция:
Лична карта №:
Издадена на:
Издадена от:
Притежаващо /идеални части/:
Декларирам, че притежавам/представляваното от мен предприятие притежава следното пътно превозно средство
Вид на ППС:*
Марка на ППС: *
Модел на ППС: *
Модификация на ППС:
Вид гориво: *
Обем на двигателя: *
Мощност: *
Брой места:
Товаримост:
Товароподемност:
За влекачи с ремаркета, седлови влекачи и товарни автомобили с технически допустима макс. маса над 12 т:
Технически допустима макс. маса:
Брой на осите:
Допустима макс. маса:
Вид на окачването
Други данни за пътното превозно средство
Дата на първоначална регистрация в страната: *
Регистрирано в 'Пътна полиция' при ОДМВР - гр.: *
Регистрационен номер: *
Номер на шаси: *
Номер на двигателя: *
Начин на придобиване: *
Дата на придобиване: *
Номер на митн. декларация:
Дата на митн. декларация /при внос/:
Номер на документ за придобиване:
Дата на документ за придобиване:
Деклариран, че е налице следното обстоятелсво, представляващо основание за ползване на облекчение при облагане с данък върху превозните средства:
Деклариран, че е налице следното обстоятелсво за освобождаване от данък върху превозните средства:
Декларираното средство е придобито от: *
Дата: 30.01.2023 г.

Необходими документи
1. Решение на ТЕЛК
при МПС до 117.64 kw и обем на двигателя до 2000 куб. см -  в сила от 01.01.2009 г.
Списък с прикачени файлове:
2. Квитанция за платен данък върху превозното средство *
или платежно нареждане
Списък с прикачени файлове:
3. Квитанция за платен данък при придобиване на имущество *
или платежно нареждане
Списък с прикачени файлове:
4. Копие от големия талон на КАТ *
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за придобиване *
Договор за покупко–продажба и/или Митническа декларация
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл