Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА_9
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71, Т.1 ОТ ЗМДТ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
От: *
ЕГН/ЕИК: *
Адрес:*
От:
ЕГН/ЕИК:
Адрес:
Декларирам в качеството си на задължено лице за такса за битови отпадъци, че недвижим имот:
с партида №: *
Представляващ:: *
С адрес:: *
Няма да се полза през цялата /година/:: *
Дата: 30.01.2023 г.

Необходими документи

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл