Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за наследници
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
Име на заявителя: *
ЕГН: *
ЛНЧ:
ЕИК:
Адрес:*
Телефон: *
Факс:
Адрес на електронна поща: *
Номер на лична карта: *
Издадена на: *
Издадена от: *
Дата на раждане: *
Семенйно положение: *
Починал на: *
Акт за смърт №: *
Съставен в: *
ЕГН на починалия: *
Същият/ата е оставил/а следните известни наследници по закон
Трите имена: *
ЕГН/Дата на раждане: *
Съпруга/Родство: *
Дата на смърт:
Постоянен адрес:
Удостоверението ми е необходимо да послужи пред: *
Дата: 30.01.2023 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 3 BGN 3 дни
Бърза 6 BGN 12 работни часа
Експресна 9 BGN 6 работни часа

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:
2. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улълномощаване
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл