Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
От: *
ЕГН: *
Адрес:
гр./с.: *
община: *
област: *
ул./нул./пл./ж. к./кв.: *
№: *
бл.:
ет.:
ап.:
телефон: *
Моля да ми бъде издаден дубликат от удостоверение за раждане, което се отнася: *
Име:
ЕГН:
Забележка: когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане:
Дата: 30.01.2023 г.

Вид на поръчката Цена Период
Обикновена 2 BGN 3 работни дни
Бърза 4 BGN 12 работни часа
Експресна 6 BGN 6 работни часа

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улълномощаване
Списък с прикачени файлове:
2. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл