Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
Част I - Данъчнозадължено лице
ЕИК /ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, друг идентификационен №/: *
Наименование на предприятието/името на лицето: *
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес:*
Телефон: *
Електронна поща: *
Адрес за кореспонденция:*
Телефон (за кореспонденция): *
Електронна поща (за кореспонденция): *
Чрез
Трите имена на представляващия или пълномощника:
ЕГН:
Адрес за кореспонденция:
Част II - Туристически обект
Средство за послон
Общ брой легла: *
Категория: *
Дата на категоризиране: *
Дата на прекратяване на категоризираното:
Дата на промяна на категорията:
Предишна категория:
Местоположение:*
Период на облагане /по тази декларация/
Начална дата: *
Крайна дата: *
Дата на промяна на обстоятелство/извън посочените/:
При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината
Данни за лицето, стопанисвало обекта през друг период на същата година – ЕИК:
Наименование:
Седалище и адрес на управление /адрес за кореспонденция/:
Част ІІІ - Туристически данък
Декларирам, че за периода
от: *
до: *
в туристическия обект е реализиран следният брой нощувки, за които предприятието дължи /дължа туристически данък в размер на
Месец 1:
Брой
реализирани
нощувки: *
Дължим
данък
/лв./: *
Внесен
данък
/лв./: *
Данък
за
довнасяне: *
Месец 2:
Месец 3:
Месец 4:
Месец 5:
Месец 6:
Месец 7:
Месец 8:
Месец 9:
Месец 10:
Месец 11:
Месец 12:
Общо
Дата: 30.01.2023 г.

Необходими документи

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Общината се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на настоящото заявление, съгласно чл.19 и чл. 20 от ЗЗЛД
Допълнителни документи към прикачения файл