Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
3 Гражданско състояние
Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15 15.10.2013)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.415.10.2013)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13)
Заяви
8 ТСУ
Заявяване на услуга "Заповед за разрешаване на удължено работно време"
(чл.44 ал.1 т.1и ал.2 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград, приета с решение №458/01.08.2012г. на Общински съвет - Асеновград)
Заяви
9 ТСУ
Вписване в масив “Търговски обекти” на уведомления за упражняване на търговска дейност
(чл.4 в обект по чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград, приета с решение № 660/19.12.2012г. на Общински съвет – Асеновград)
Заяви
10 Други
Жалба
Заяви