Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
[2] Заявление за достъп до обществена информация
2 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
3 ТСУ
[1991] Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
4 Общинска собственост
[1996] Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка
5 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
6 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
7 Икономическо развитие
[2008] Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
8 Местни данъци и такси
[2014] Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък
9 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
10 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
11 ТСУ
[2018] Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
12 Грао
[2020] Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
13 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
14 Озеленяване, екология и чистота
[2031] Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
15 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
16 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
17 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
18 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
19 Гражданско състояние
[2039] Искане за издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
20 Озеленяване, екология и чистота
[2046] Експертна оценка на дървестна и храстовидна растителност
21 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
22 Икономическо развитие
[2048] Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
23 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
24 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
25 Гражданско състояние
[2058] Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
26 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
27 Общинска собственост
[2066] Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
28 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
29 Гражданско състояние
[2073] Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
30 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
31 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
32 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
33 Грао
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
34 Грао
[2080] Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
35 Общинска собственост
[2081] Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот
36 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
37 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
38 Общинска собственост
[2086] Издаване на разрешение за отсичане до 5/пет/ броя дървета и на лозя до 1 дка
39 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
40 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството
41 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
42 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
43 Общинска собственост
[2105] Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
44 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
45 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
46 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
47 Икономическо развитие
[2123] Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
48 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на копие от подадена данъчна декларация_
49 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
50 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
51 Грао
[2132] Промяна в актове за гражданско състояние
52 Грао
[2391] Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл.173 от СК )
53 Местни данъци и такси
[2393] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
54 Местни данъци и такси
[2395] Издаване на данъчна оценка по чл.264,ал1 от ДОПК
55 Местни данъци и такси
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство
56 ТСУ
[2517] Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документи към тях
57 Общинска собственост
[2878] Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
58 Икономическо развитие
[3087] [3087] -Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
59 Икономическо развитие
[3122] [3122] Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости.
60 Местни данъци и такси
[9401] Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
61 Местни данъци и такси
[9402] Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
62 Местни данъци и такси
[9403] Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
63 Местни данъци и такси
[9404] Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
64 Местни данъци и такси
[9405] Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
65 Местни данъци и такси
[9406] Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж
66 Местни данъци и такси
[9407] Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
67 Местни данъци и такси
[9408] Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
68 Местни данъци и такси
[9409] Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата
69 Местни данъци и такси
[9410] Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
70 Местни данъци и такси
[9412] Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
71 Местни данъци и такси
[9414] Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
72 Местни данъци и такси
[9415] Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
73 Местни данъци и такси
Декларация по чл.25, ал.1 от Наредба за определянето и администриране на местните такси цени на услуги и права на територията на Община Банско