Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Заяви
2 ГРАО
Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението
Заяви
3 ГРАО
Удостоверение за идентичност на имената
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Заяви
6 ГРАО
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Заяви
7 ГРАО
Удостоверение за промяна на данните за постоянен адрес
Заяви
8 ГРАО
Издаване на удостоверение за приемно семейство
Заяви
9 ГРАО
Издаване на удостоверение за многодетни майки
Заяви
10 ГРАО
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Заяви
11 ГРАО
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
Заяви
12 ГРАО
Издаване препис-извлечение от акт за смърт втори и следващ път
Заяви
13 ГРАО
Удостоверение за съпруга и родство до първа степен
Заяви
14 ГРАО
Удостоверение за наследници
Заяви
15 ГРАО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак/дубликат/
Заяви
16 ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане/дубликат/
Заяви
17 ГРАО
Издаване на удостоверение за броя на жвородените деца
Заяви
18 ГРАО
Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978г.
Заяви
19 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина
Заяви
20 ГРАО
Удостоверение за семейно положение
Заяви
21 ГРАО
Удостоверение за родствени връзки
Заяви
22 ГРАО
Удостоверение за промяна на данните на настоящ адрес
Заяви
23 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за идентичност на имот
Заяви
24 Териториално и селищно устройство
Издаване удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба № 2 за въвеждане на строежите в експлоатация
Заяви
25 Териториално и селищно устройство
Издаване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Заяви
26 Териториално и селищно устройство
Издаване удостоверение за административен адрес
Заяви
27 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за търпимост съгл.§16 от ЗУТ
Заяви
28 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
Заяви
29 Общинска собственост
Издаване на други удостоверения, свързани с общински имоти
Заяви
30 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Заяви
31 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за регистрация на куче
Заяви
32 Общинска собственост
Отписване на имот от актовите книги на общинска собственост
Заяви
33 Общинска собственост
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
Заяви
34 Общинска собственост
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
Заяви
35 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни семейства
Заяви
36 Общинска собственост
Уведомление по чл.46 б ЗУЕС
Заяви
37 Общинска собственост
Изготвяне на отговори по преписки,образувани по заявления, молби, жалби и писма на граждани.
Заяви
38 Общинска собственост
Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Заяви
39 Общинска собственост
Продажба на земя – частна общинска собственост , на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл.35, ал.3 от ЗОС
Заяви
40 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.
Заяви
41 Общинска собственост
Справки по актовите книги
Заяви
42 Общинска собственост
Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост / Заверка на молби –декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена поверка за имоти в и извън регулация
Заяви
43 Икономическо развитие
Декларация по чл.116 от ЗТ
Заяви
44 Икономическо развитие
Вписване в информационен търговски масив "Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти"
Заяви
45 Икономическо развитие
Издаване на разрешение за търговска дейност на открито
Заяви
46 Икономическо развитие
Категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
Заяви
47 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, сем.хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и тур.хижи
Заяви
48 Икономическо развитие
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на лицето, извършвщо дейност в обекта
Заяви
49 Икономическо развитие
Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на собственика на туристическия обект
Заяви
50 Икономическо развитие
Издаване на дубликат за удостоверение за категория на туристически обект
Заяви
51 Икономическо развитие
Изработване на нова табела от категорийната символика
Заяви
52 Икономическо развитие
Категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели вилни и тур.селища:
Заяви
53 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Заяви
54 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на експертно становище, свързани с проблемите по опазване на околната среда
Заяви
55 Озеленяване, екология и чистота
Изготвяне на становище за премахване на дървета до 5 бр., намиращи се в земеделска земя
Заяви
56 Озеленяване, екология и чистота
Разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървена и храстова растителност в общински и частни имоти
Заяви
57 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Заяви
58 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Заяви
59 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Заяви
60 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Заяви
61 Местни данъци и такси
Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси.
Заяви
62 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти
Заяви
63 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
Заяви
64 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)
Заяви
65 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ
Заяви
66 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ
Заяви
67 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ
Заяви
68 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ
Заяви
69 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
Заяви
70 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване
Заяви
71 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци
Заяви
72 Местни данъци и такси
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК
Заяви
73 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
Заяви
74 Местни данъци и такси
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Заяви
75 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Заяви
76 Местни данъци и такси
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
Заяви
77 Местни данъци и такси
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
Заяви
78 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Заяви
79 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Заяви
80 Местни данъци и такси
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
Заяви
81 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство
Заяви