Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Заяви
2 ГРАО
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Заяви
3 ГРАО
Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Заяви
4 ГРАО
Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г.
Заяви
5 ГРАО
Издаване на удостоверение за приемно семейство
Заяви
6 ГРАО
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
Заяви
7 ГРАО
Издаване на Удостоверение за родените от майката деца
Заяви
8 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
9 ГРАО
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт )
Заяви
10 ГРАО
Издаване на справка по искане на съдебни изпълнители
Заяви
11 ГРАО
Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
Заяви
12 ГРАО
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Заяви
13 ГРАО
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
14 ГРАО
Издаване на Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Заяви
15 ГРАО
Промяна в актове за гражданско състояние
Заяви
16 ГРАО
Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл.173 от СК )
Заяви
17 ГРАО
Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заяви
18 ГРАО
Издаване на удостоверение за наличие/липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение
Заяви
19 ГРАО
Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние
Заяви
20 ГРАО
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Заяви
21 ГРАО
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заяви
22 ГРАО
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
23 ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане -дубликат
Заяви
24 ГРАО
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат
Заяви
25 ГРАО
Издаване на удостоверение за наследници
Заяви
26 ГРАО
Издаване препис-извлечение от акт за смърт втори и следващ път
Заяви
27 Териториално и селищно устройство
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
28 Териториално и селищно устройство
Издаване служебна бележка по чл.52 от ЗКИР за нанесени в КК и ИР от съответната СГКК данни
Заяви
29 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Заяви
30 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
Заяви
31 Териториално и селищно устройство
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Заяви
32 Териториално и селищно устройство
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документи към тях
Заяви
33 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба№ 2 за въвеждане на строежите в експлоатация
Заяви
34 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Заяви
35 Териториално и селищно устройство
Издаване на удостоверение за идентичност на имот
Заяви
36 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на разрешение за отсичане до 5/пет/ броя дървета и на лозя до 1 дка
Заяви
37 Общинска собственост, земеделие и гори
Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
Заяви
38 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Заяви
39 Общинска собственост, земеделие и гори
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Заяви
40 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Заяви
41 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка
Заяви
42 Общинска собственост, земеделие и гори
Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда
Заяви
43 Общинска собственост, земеделие и гори
Изготвяне на отговори по преписки, образувани по завления, молби, жалби и писма на граждани
Заяви
44 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение за подадено уведомление по чл.46б от ЗУЕС
Заяви
45 Общинска собственост, земеделие и гори
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
Заяви
46 Общинска собственост, земеделие и гори
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
Заяви
47 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Заяви
48 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Заяви
49 Общинска собственост, земеделие и гори
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот
Заяви
50 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили
Заяви
51 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели
Заяви
52 Икономическо развитие
Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги
Заяви
53 Икономическо развитие
Подаване на справка-декларация за реализираните нощувки по образец, утвърден от Министерството на туризма
Заяви
54 Икономическо развитие
Вписване в общински информационни масиви за търговската дейност на територията на община Банско
Заяви
55 Икономическо развитие
Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито
Заяви
56 Икономическо развитие
Категоризиране на заведения за хранене и развлечения – самостоятелни и/или прилежащи към места за настаняване ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
Заяви
57 Икономическо развитие
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризиране на заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Заяви
58 Икономическо развитие
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
Заяви
59 Икономическо развитие
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Заяви
60 Икономическо развитие
Изработване на нова табела от категорийната символика
Заяви
61 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Заяви
62 Озеленяване, екология и чистота
Издаване на удостоверение за регистрация на куче
Заяви
63 Озеленяване, екология и чистота
Експертна оценка на дървестна и храстовидна растителност
Заяви
64 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларация по чл.117 от ЗМДТ във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче
Заяви
65 Местни данъци и такси
Приемане и обработване на декларации по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
Заяви
66 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Заяви
67 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството
Заяви
68 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Заяви
69 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък
Заяви
70 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни по искане на ЧСИ
Заяви
71 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Заяви
72 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Заяви
73 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ
Заяви
74 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ
Заяви
75 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ
Заяви
76 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ
Заяви
77 Местни данъци и такси
Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
Заяви
78 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
Заяви
79 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Заяви
80 Местни данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Заяви
81 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
Заяви
82 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство
Заяви
83 Административни услуги
Заявление за достъп до обществена информация
Заяви