Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2109] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
2 Гражданско състояние
[2037] Искане за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
3 Гражданско състояние
[2075] Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
4 Гражданско състояние
[2036] Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
5 Гражданско състояние
[2057] Искане за издаване на удостоверение за родените от майката деца
6 Гражданско състояние
[2108] Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
7 Гражданско състояние
[2092] Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
8 Гражданско състояние
[2138] Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
9 Гражданско състояние
[2017] Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
10 Гражданско състояние
[2073] Искане за издаване на удостоверение за снабдяване на чъжд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
11 Гражданско състояние
[2128] Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
12 Гражданско състояние
[1997] Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес
13 Гражданско състояние
[2079] Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
14 Гражданско състояние
[2107] Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
15 Гражданско състояние
[2016] Искане за издаване на удостоверение за наследници
16 Технически услуги
[2517] Заверяване на преписи от документи и копия на планове и документация към тях
17 Технически услуги
[2119] Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
18 Технически услуги
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
19 Технически услуги
[2083] Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
20 Технически услуги
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти (за разкопаване на улични и тротоарни настилки и др.)
21 Технически услуги
[2519] Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
22 Технически услуги
Вписване в масив
23 Технически услуги
Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване
24 Технически услуги
[2069] Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на автомобилите
((чл. 21, ал. 1, т. 16 и чл. 25, ал.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта, Приложение № 1, раздел V, т. 18 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй))
25 Технически услуги
[2027] Издаване на скица за недвижим имот
26 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
27 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
28 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
29 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
30 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
31 Общинска собственост
[1988] Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
32 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
33 Общинска собственост
[2069] Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
34 Общинска собственост
[1989] Заявление за издаване на разрешение за разполагане на временни обекти
35 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
36 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
37 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на копие от подадена данъчна декларация
38 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
39 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
40 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци
41 Местни данъци и такси
[2397] Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битовите отпадъци
42 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
43 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
44 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета
45 Икономическо развитие
[2088] Категоризация на заведения за хранене и развлечения
(чл. 129, ал. 1 от ЗТ; Таксите се събират по Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма чл.2, ап. 1, т.4)
46 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни и туристически селища и вили
47 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас Б – пансиони, почивни станции, семейни хотели, хостели
48 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги
49 Други
[2] Достъп до обществена информация
(чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ))
50 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
51 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3