Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
2 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Заяви
3 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
4 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за родените от майката деца
Заяви
5 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение
Заяви
6 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Заяви
7 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Заяви
8 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
Заяви
9 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за снабдяване на чъжд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
Заяви
10 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес
Заяви
11 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заяви
12 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Заяви
13 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Заяви
14 Гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение за наследници
Заяви
15 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж
Заяви
16 Общинска собственост
Заявление за прекратяване на съсобственост с общината за имот/урегулиран поземлен имот/
Заяви
17 Общинска собственост
Заявление за заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за урегулиран поземлен имот
Заяви
18 Общинска собственост
Заявление за придобиване право на собственост на основание чл.35, ал.3
Заяви
19 Общинска собственост
Заявление за предоставяне на заверено копие от АДС/АОС/ на имот
Заяви
20 Общинска собственост
Заявление за отписване на имот от регистрите за общинска собственост
Заяви
21 Общинска собственост
Молба за издаване на удостоверение, че даден недвижим имот не е актуван като общински /държавен до 01.06.1996 год./
Заяви
22 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
Заяви
23 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешение за разполагане на временни обекти
Заяви
24 Екология
Издаване на разрешение за преместване на дървета
Заяви
25 Екология
Издаване на разрешение за кастрене на дървета
Заяви
26 Екология
Издаване на разрешение за отсичане на дървета
Заяви