Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
2 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
3 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
4 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт зараждане, акт за смърт/
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
5 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
6 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
7 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
8 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
9 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
10 Гражданско състояние
[2073] Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
11 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес/промяна на настоящ адрес
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
12 Гражданско състояние
[1217] Издаване на удостоверение за многодетна майка
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
13 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
14 Гражданско състояние
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за приемно семейство
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
16 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
17 Местни данъци и такси
[2013] Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
18 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
19 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
20 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
21 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
22 Местни данъци и такси
[2014] Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
23 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
24 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
25 Общинска собственост
[2105] Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
26 Общинска собственост
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
27 Общинска собственост
[2095] Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
28 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
29 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
30 Общинска собственост
[2069] Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
31 Общинска собственост
[2012] Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
32 Екология
[2029] Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва сe от кметствата)
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)