Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
[1217] Издаване на удостоверение за многодетна майка
2 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
3 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
4 Общинска собственост
[2012] Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
5 Местни данъци и такси
[2013] Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
6 Местни данъци и такси
[2014] Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
7 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
8 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
9 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
10 Екология
[2029] Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва сe от кметствата)
11 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
12 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
13 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
14 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
15 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
16 Търговия, туризъм и транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
17 Гражданско състояние
[2073] Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
18 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
19 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
20 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
21 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
22 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
23 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
24 Общинска собственост
[2105] Заявление за установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
25 ГРАО
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес/промяна на настоящ адрес
26 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
27 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
28 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
29 ГРАО
Издаване на удостоверение за приемно семейство
30 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
31 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства