Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт зараждане, акт за смърт/
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за наследници
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес/промяна на настоящ адрес
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за многодетна майка
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за приемно семейство
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
16 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
17 Местни данъци и такси
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
18 Местни данъци и такси
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
19 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
20 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
21 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
22 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
23 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
24 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
25 Общинска собственост
Установяване на жилищни нужди –картотекиране и издаване на удостоверение
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
26 Общинска собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
27 Общинска собственост
Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
28 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
29 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
30 Общинска собственост
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
31 Общинска собственост
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви
32 Екология
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва сe от кметствата)
(чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР)
Заяви