Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Устройство на територията
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
2 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
3 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
4 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
5 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
6 ТСУ
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
7 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
8 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
9 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
10 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
11 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
12 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
13 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
14 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
15 Търговия, туризъм и транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
16 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
17 Гражданско състояние
[2073] Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
18 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
19 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
20 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
21 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
22 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
23 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
24 Общинска собственост
[2089] Потвърждаване или промяна на категорията на места за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости и бунгала и къмпинги)
25 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
26 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
27 Гражданско състояние
[2104] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г.
28 Общинска собственост
[2105] Заявление за установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
29 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
30 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
31 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
32 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
33 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
34 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
35 Местни данъци и такси
[2834] Служебно преодставяне на информация за наличие или липса на задължения
36 ТСУ
Присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ
37 ТСУ
Освидетелстване на строеж по чл. 196 от Закон за устройство на територията
38 Гражданско състояние
Издаване на препис - извлечение от акт за раждане
39 ТСУ
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
40 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак