Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
2 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
3 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, във връзка с чл.5. т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.13; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
4 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, ал.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД - 02 - 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.14; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
5 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.7; Наредба № РД - 02 - 20 - 6 от 24. 05. 2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.15; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
6 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.16; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
7 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.18; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
8 Гражданско състояние
[2108] Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД – 07 – 7 на министъра на труда и социалната политика от 05. 10. 2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване/обн., ДВ, бр.82 от 19. 10. 2010г., в сила от 19.10.2010г/ - чл.25, ал.1,т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.17; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
9 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.19; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
10 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.21; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
11 Гражданско състояние
[2073] Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.21; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
12 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.96 и чл.99, във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.23; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
13 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл. 95 и чл.98, във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.22; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
14 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1/чл.24 във връзка с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.24; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
15 Гражданско състояние
[2104] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1/чл.24, във връзка с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8/т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.25; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
16 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
17 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.3, във връзка с чл.40, ал.1. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
18 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за раждане
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
19 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл.88, ал.4. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
20 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
21 ТСУ
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 и Закон за кадастъра и имотния  регистър - чл.16, ал.3;)
22 ТСУ
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
(Закон за устройство на територията – чл.195, ал.4 и ал.5 и чл.196)
23 ТСУ
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
24 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Закон за кадастъра и имотния регистър и Административнопроцесуален кодекс и чл.60, т.35 от Наредбата за определянето и администирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
25 ТСУ
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
(Закон за кадастъра и имотния регистър- чл. 27, ал. 1, т. 1, т, 2; § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, § 4, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.60, т. 38 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
26 ТСУ
Освидетелстване на строеж по чл. 196 от Закон за устройство на територията
(чл. 195, ал. 6 от Закон за устройство на територията)
27 ТСУ
Присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ
(чл. 157, ал. 2 от Закон за устройство на територията)
28 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(На основание чл.62, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл.70, ал.3, т.”Г”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали .)
29 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(На основание чл.62, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.70, ал.3, т.”Д”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.)
30 Общинска собственост
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост
(На основание чл.70, ал.3, т.”А”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали)
31 Общинска собственост
[2105] Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
(Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища; чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали)
32 Общинска собственост
[2089] Потвърждаване или промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
33 Общинска собственост
[2089] Потвърждаване или промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
34 Общинска собственост
[2089] Потвърждаване или промяна на категорията на места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
35 Общинска собственост
[2089] Потвърждаване или промяна на категорията на места за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости и бунгала и къмпинги)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
36 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(чл.110,ал.1,т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 от Закон за местните данъци и такси)
37 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87,ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс)
38 МДТ
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси - за обществени поръчки
(/чл. 87,ал. 10 и ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодект/)
39 Туризъм
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Закон за туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.2, т.3 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
40 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)
(Закон за то за настаняване туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.1 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
41 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
42 Туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)
(Закон за туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.1 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
43 Транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(На основание чл. 24, във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на Министерството на транспорта)
44 Други
[2134] Издаване на Образец УП-2 Удостоверение за осигурителен доход за пенсиониране
(Чл.5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване)
45 Други
[2133] Издаване на Образец УП-3 Удостоверение за осигурителен /трудов/ стаж
(Чл.5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване)