Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
2 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
3 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, във връзка с чл.5. т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.13; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
4 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, ал.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД - 02 - 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.14; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
5 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.7; Наредба № РД - 02 - 20 - 6 от 24. 05. 2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.15; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
6 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.16; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
7 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.18; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
8 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за правно ограничение
(Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД – 07 – 7 на министъра на труда и социалната политика от 05. 10. 2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване/обн., ДВ, бр.82 от 19. 10. 2010г., в сила от 19.10.2010г/ - чл.25, ал.1,т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.17; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
9 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
(Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение от регистъра на населението – чл.19; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
10 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.21; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
11 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1, и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.21; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
12 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.96 и чл.99, във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.23; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл. 95 и чл.98, във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.22; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1/чл.24 във връзка с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.24; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1/чл.24, във връзка с чл.5, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8/т.12; Наредба № РД – 02 – 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – чл.25; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
16 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
17 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.3, във връзка с чл.40, ал.1. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
18 Гражданско състояние
Издаване на препис-извлечение от акт за раждане
(Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
19 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
(Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал.1 и чл.88, ал.4. Закон на местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.)
Заяви
20 Гражданско състояние
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
Заяви
21 ТСУ
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 и Закон за кадастъра и имотния  регистър - чл.16, ал.3;)
Заяви
22 ТСУ
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
(Закон за устройство на територията – чл.195, ал.4 и ал.5 и чл.196)
Заяви
23 ТСУ
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
Заяви
24 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Закон за кадастъра и имотния регистър и Административнопроцесуален кодекс и чл.60, т.35 от Наредбата за определянето и администирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
Заяви
25 ТСУ
Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
(Закон за кадастъра и имотния регистър- чл. 27, ал. 1, т. 1, т, 2; § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, § 4, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.60, т. 38 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали)
Заяви
26 ТСУ
Освидетелстване на строеж по чл. 196 от Закон за устройство на територията
(чл. 195, ал. 6 от Закон за устройство на територията)
Заяви
27 ТСУ
Присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал. 2 от ЗУТ
(чл. 157, ал. 2 от Закон за устройство на територията)
Заяви
28 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
(На основание чл.62, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл.70, ал.3, т.”Г”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали .)
Заяви
29 Общинска собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
(На основание чл.62, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.70, ал.3, т.”Д”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.)
Заяви
30 Общинска собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост
(На основание чл.70, ал.3, т.”А”, раздел VІ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали)
Заяви
31 Общинска собственост
Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
(Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища; чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали)
Заяви
32 Общинска собственост
Потвърждаване или промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
33 Общинска собственост
Потвърждаване или промяна на категорията на места за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
34 Общинска собственост
Потвърждаване или промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
35 Общинска собственост
Потвърждаване или промяна на категорията на места за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости и бунгала и къмпинги)
(Закон за туризма – чл.133, ал.3; във връзка с Преходни и заключителни разпоредби-§.5 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
36 МДТ
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(чл.110,ал.1,т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 от Закон за местните данъци и такси)
Заяви
37 МДТ
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(чл.87,ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс)
Заяви
38 МДТ
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси - за обществени поръчки
(/чл. 87,ал. 10 и ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодект/)
Заяви
39 Туризъм
Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Закон за туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.2, т.3 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
40 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)
(Закон за то за настаняване туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.1 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
41 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
42 Туризъм
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)
(Закон за туризма – чл.12,т.4, чл.128,т.1 и чл.130,т.7; Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.)
Заяви
43 Транспорт
Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(На основание чл. 24, във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на Министерството на транспорта)
Заяви
44 Други
Издаване на Образец УП-2 Удостоверение за осигурителен доход за пенсиониране
(Чл.5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване)
Заяви
45 Други
Издаване на Образец УП-3 Удостоверение за осигурителен /трудов/ стаж
(Чл.5, ал.7 от Кодекс за социално осигуряване)
Заяви