* Посочената по-долу информация се визуализира посредством интеграция с Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър. Софтуерна група "АКСТЪР" не отговаря за поддържането на тази информация и наличието на неточности или непълнота не може да бъде коригирано от нас.

Информация за администрацията

Наименование:
Агенция за държавна финансова инспекция
БУЛСТАТ:
175076479
Седалище:
София, ул.Леге 2
Работно време:
09:00:00 - 17:30:00
без прекъсване

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща:
adfi@adfi.minfin.bg
Телефон:
98595144, 98595101
Адрес:
1040 София, ул.Леге 2
Официална интернет страница:
www.adfi.minfin.bg