Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Собственик съм на имот - земеделска земя, който е включен в границите на: *
Община: *
Имотът следва да ми се бъде възстановен по реда на чл. 11 от ПЗСПЗЗ, като за да подам заявление до общинска служба по Земеделие е необходимо на основание чл. 13, ал.5 от ПЗСПЗЗ да ми бъде издадено удостоверение и скица на имот:*
описание на имотите - землище, местоност, размери, културен вид на имота (ниви, ливади, трайни насаждения), бивши съседи, съществуващи стари реални граници, данни за възстановимост на границите, дворни места в изоставени и заличени население места и други; описание на наличните постройки - къде са построени, от кого
Собственик съм на посочения имот, съгласно: *
Проектирането е за моя сметка.
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:
2. Копие от документи, доказващи правото на собственост на имота (по чл. 12, ал2 от ЗСПЗЗ), заверени вярно с оригинала *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл