Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Устройство на територията
[1986] Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
2 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
3 Общинска собственост
[1989] Заявление за издаване на разрешение за разполагане на временни обекти
4 Устройство на територията
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
5 Гражданско състояние
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
6 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
7 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
8 Устройство на територията
[2001] Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
9 Устройство на територията
[2002] Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
10 Селско стопанство и екология
[2007] Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
11 Местни данъци и такси
[2014] Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
12 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
13 Устройство на територията
[2018] Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
14 Гражданско състояние
[2020] Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
15 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
16 Общинска собственост
[2022] Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
17 Устройство на територията
[2023] Заявление за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект
18 Устройство на територията
[2025] Заявление за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
19 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
20 Зелена система
[2031] Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение.
21 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
22 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
23 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
24 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
25 Гражданско състояние
[2039] Искане за издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
26 Гражданско състояние
[2040] Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
27 Устройство на територията
[2041] Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти - горски територии без промяна на предназначението
28 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
29 Гражданско състояние
[2056] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
30 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
31 Гражданско състояние
[2058] Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
32 Устройство на територията
[2059] Заявление за издаване на заповед за изземване на имот
33 Устройство на територията
[2060] Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
34 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
35 Общинска собственост
[2066] Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
36 Устройство на територията
[2067] Заявление за съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоражения на техническата инфраструктура
37 Устройство на територията
[2068] Заявление за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд
38 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
39 Гражданско състояние
[2073] Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
40 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
41 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
42 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
43 Общинска собственост
[2081] Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
44 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
45 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
46 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
47 Местни данъци и такси
[2091] Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
48 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
49 Общинска собственост
[2095] Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
50 ТСУ
[2096] Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване (чл. 195 от ЗУТ)
51 Гражданско състояние
[2104] Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г.
52 Общинска собственост
[2105] Заявление за установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
53 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
54 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
55 Гражданско състояние
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
56 Устройство на територията
[2112] Заявление за издаване на разрешение за строеж
57 Устройство на територията
[2113] Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
58 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
59 Местни данъци и такси
[2124] Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
60 Местни данъци и такси
[2126] Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
61 Гражданско състояние
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
62 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
63 Местни данъци и такси
[2131] Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
64 Гражданско състояние
[2138] Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
65 Местни данъци и такси
[2834] Служебно преодставяне на информация за наличие или липса на задължения
66 Гражданско състояние
Препис-извлечение от акт за сключен граждански брак
67 Гражданско състояние
Препис-извлечение от акт за раждане
68 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
69 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
70 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
71 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление - Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.