Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2109] Удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.13;Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
2 Гражданско състояние
[2075] Удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5,т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.14; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
3 Гражданско състояние
[2036] Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т. 1 във връзка с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.7; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.15; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
4 Гражданско състояние
[2057] Удостоверение за родените от майката деца
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 във вр. със Закона за семейните помощи за деца -чл.6; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.12г. за издаване на удостоверение въз основа на РН, Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
5 Гражданско състояние
[2108] Удостоверение за правно ограничение
(Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал. 1 ; чл.110, ал.1, т.12 от ЗМДТ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас; Наредба РД-07-7 на МТСП/05.10.2010 г. - чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.17)
6 Гражданско състояние
[2092] Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.1, Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал. 1, т.2, Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 18; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
7 Гражданско състояние
[2138] Удостоверение за вписване в регистъра на населението
(Закон за гражданската регистрация-чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; ЗМДТ-чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.19; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
8 Гражданско състояние
[2017] Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
(Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.4 ; чл.110, ал.1, т.6 и т.11 от ЗМДТ; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.20; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас;)
9 Гражданско състояние
[2073] Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
(Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
10 Гражданско състояние
[1997] Удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1 ; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23 и чл. 25; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
11 Гражданско състояние
[2128] Удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.95 и чл.98 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на РН - чл.22 и чл. 24; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
12 Гражданско състояние
[2056] Удостоверение за промени на постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 /чл. 24 във вр. с чл.5, т.3; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8 /т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.22, ал. 1 и чл.24; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
13 Гражданско състояние
[2104] Удостоверение за промени на настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т.1 / чл.24, във вр. с.чл.5, т.3; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8 / т.12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.23, ал.1 и чл.25; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Бургас)
14 Гражданско състояние
[2076] Удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т.4)
15 Гражданско състояние
[2037] Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4)
16 Гражданско състояние
[2034] Препис - извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ)
17 Гражданско състояние
Препис - извлечение от акт за сключен граждански брак
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.)
18 Гражданско състояние
Препис - извлечение от акт за раждане
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас)
19 Гражданско състояние
[2038] Удостоверение за липса на съставен акт за смърт / или раждане
(Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1 Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3; НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - Чл. 8., ал. 1 и ал. 2)
20 Гражданско състояние
[2039] Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението до 1978 година
(Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал1, т.1; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.13; Наредба на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство чл.15, ал.2)
21 ТСУ
[2096] Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване (чл. 195 от ЗУТ)
(ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЧЛ.195, ал.4 5 ОТ ЗУТ и чл. 196 от ЗУТ)
22 ТСУ
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (ЗУТ - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1)
(Закон за устройство на територията - чл.157,ал. 2 и чл.158, ал.1чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)
23 ТСУ
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(чл. 62, ал.4 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас)
24 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община БургасАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)Закон за устройство на територията (ЗУТ)Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 107, т.5)
25 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
(Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване))
26 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
27 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
28 Икономическо развитие
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
29 Икономическо развитие
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
30 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване собствеността върху недвижими имоти
(чл. 62, ал.4 от ЗОС; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас)
31 Общинска собственост
[2078] Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост
(чл. 62, ал.4 от ЗОС;Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас)
32 Общинска собственост
[2095] Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
(*чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ,** чл.8, ал. 2 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас)
33 Общинска собственост
[1988] Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост
(чл. 62, ал.4 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас)
34 Общинска собственост
[2022] Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
(*чл. 62, ал. 2 от ЗОС, чл. 115 от ЗМДТ,** чл.8, ал. 2 от ЗОСНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас)