Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за съгласуване и одобрение на идеен инвестиционен проект
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Желая, да ми бъде: *
проект за инвестиционна инициатива за стоеж: *
в УПИ (имот с пл.№; имот с идентификатор): *
Квартал:
Местност:
Улица: *
№: *
Град/Село:
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улълномощаване
Списък с прикачени файлове:
2. Удостоверение за наследници
в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община)
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
4. Два броя инвестиционни проекти *
Списък с прикачени файлове:
5. Преварителни договори за експлоатационните дружества за присъединяване към мреците на техническата инфраструктура *
Списък с прикачени файлове:
6. Становище от РИОСВ - при необходимост
Списък с прикачени файлове:
7. Становище от специализирани контролни органи (РЗИ, БД, ПБЗН, АПИ) - при необходимост
Списък с прикачени файлове:
8. Оценка за съответствие, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл