Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
От: *
ЕГН:
ЛНЧ:
ЕИК то БУЛСТАТ (когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона за регистър БУЛСТАТ):
ЕИК по ЗТР (когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона за търговския регистър):
Адрес:*
Постоянен адрес/ седалище и адрес на управление:*
Телефон за контакти: *
Електронна поща: *
Представлявано от:
ЕГН:
ЛНЧ на пълномощника:
Желая, да ми бъде издаден следния документ: *
Исканото удостоверение ми е необходимо във връзка с: *
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл