Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Желая на основание на чл. 19 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл. 24 от Наредбата за изграждане и стопанисване на зелената система
в Община: *
да ми бъде издадено решение: *
описват се дърветата по вид, година и други характеристики: *
находящо/и се в имот №: *
по кадастралния план на гр./с.: *
Притежавам имота с нотариален акт №: *
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Удостоверение за наследници - при необходимост
Списък с прикачени файлове:
2. Съгласие от съсобствениците или наследниците
Списък с прикачени файлове:
3. Копие от нотариален акт или копие от актуална скица на имота *
Списък с прикачени файлове:
4. Други документи
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл