Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Желая на основание чл. 147, ал. 2 и ал.2 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 153, ал. 1 от ЗУТ да бъде издадено резрешени да строеж на обект: *
в УПИ: *
в кв.: *
по плана на: *
С административен адрес: *
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Актуална скица по СГКК *
Списък с прикачени файлове:
2. Предварителни договори с експоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - НЕК, В и К и други *
Списък с прикачени файлове:
3. Становище по част Електро (при необходимост)
Списък с прикачени файлове:
4. Становище по част Конструкции (при необходимост)
Списък с прикачени файлове:
5. Архитектурна ситуация (при необходимост)
Списък с прикачени файлове:
6. Виза за проектиране *
Списък с прикачени файлове:
7. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл