Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Уникален индетификатор на административната услуга - 2084)
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Заявявам желанието си да бъде издадено удостоверение за режим на търпимост на: *
сграда: *
(описва се видът на сградата - жилищна, вилна, стопанска, лятна кухня и др.)
съгласно - чл. 16, ал. 1 от Прегодните разпоредби и чл. 127 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство и територията, намираща се в поземлен имот с идентификатор №
планоснимачен №:
парцел (УПИ) №:
квартал №:
по плана на гр./с.: *
община: *
област: *
който се намира на адрес:*
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Други документи
Списък с прикачени файлове:
2. Доказателство за времето на изпълнение на незаконния строеж, които са допустими по Гражданския процесуален кодексм включително декларации. *
Списък с прикачени файлове:
3. Документ за собственост (отстъпено прави на строеж) *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл