Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Моля да бъде разрешено изработването на план-извадка от подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект:
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Нотариално заверено пълномощно
в случайте на улълномощаване
Списък с прикачени файлове:
2. Скица от действащия ПУП (за случайте по чл. 133, ал. 4 ЗУТ);
Списък с прикачени файлове:
3. Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията (за случайте по чл. 133, ал. 2 ЗУТ);
Списък с прикачени файлове:
4. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал 1 ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:
5. Документ за собственост или еквивалентен *
Доказващ, че възложителят е собствени на имота, лицето на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл