Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
З А Я В Л Е Н И Е
за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
От: *
ЕГН:
ЕИК:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице:
Град/Село: *
Област: *
Община: *
Улица/Ж.к.: *
Телефон: *
Електронна поща: *
Юридическото лице се представлява от:
№/дата на пълномощното:
Като заинтересувано(и) лице(а) по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, желая да ми/ни разрешите изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за следния строеж:
за имот с пл.№: *
за кв.№:
гр./с.: *
мест/мах:
Община: *
Адрес:*
Проектирането е за моя сметка.
Дата: 06.02.2023 г.

Необходими документи
1. Удостоверение за наследници
в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община)
Списък с прикачени файлове:
2. Документ за собственост *
Списък с прикачени файлове:
3. Задание по чл. 125 от ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:
4. Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ *
Списък с прикачени файлове:
5. Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани лица *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписани, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин :
Електронен документ:

Хартиен документ:
  • на следния адрес : като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка

„ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Община Бургас е публикувана на официалната интернет страница на Община Бургас: www.burgas.bg, както и в Център за административно обслужване, дирекциите „Центрове за административни услуги“, кметствата и кметските наместничества.“
Допълнителни документи към прикачения файл