Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
2 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
3 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
4 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
5 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
6 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
7 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
8 Търговия, туризъм и транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
9 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
10 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
11 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
12 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
13 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
14 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
15 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
16 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
17 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
18 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
19 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
20 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние