Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
2 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
3 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
4 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
5 Търговия, туризъм и транспорт
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
6 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
7 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
8 Търговия, туризъм и транспорт
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
9 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
10 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
11 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
12 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
13 Икономическо развитие
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение (прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване)
14 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
15 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
16 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
17 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
18 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
19 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
20 Гражданско състояние
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
21 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
22 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
23 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
24 Избори за народни представители на 02 април 2023 г.
Заявление - Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.