Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
2 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на на лице с различни имена
3 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане,акт за смърт)
4 Гражданско състояние
[2019] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път
5 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
7 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път
8 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
9 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
10 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
11 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
12 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес регистрирани след 2000 година
16 Гражданско състояние
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
17 Гражданско състояние
[2020] Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението.
18 Административно - технически
[2002] Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
19 Административно - технически
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот по всички предходни планове на населеното място за Областна администрация
20 Административно - технически
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
21 Административно - технически
Издаване на разрешения за проектиране на подробни градоустройствени планове
22 Административно - технически
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес
23 Административно - технически
[2085] Издаване на удостоверение за нанасяне новоизградени сгради и действащия кадастрален план по /отм. чл. 52 от ЗКИР/ /нов чл.54а/ от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ
24 Административно - технически
[2111] Изготвяне на справки за заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
25 Административно - технически
Издаване на удостоверение по §17, ал.1 от ЗУТ - на сграда
26 Административно - технически
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - на сграда
27 Административно - технически
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
28 Административно - технически
[2062] Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
29 Административно - технически
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
30 Административно - технически
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
31 Административно - технически
[2083] Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
32 Административно - технически
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
33 Административно - технически
Заверка на копие на документ от технически архив