Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
Заяви
2 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на на лице с различни имена
Заяви
3 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане,акт за смърт)
Заяви
4 Гражданско състояние
[2019] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път
Заяви
5 Гражданско състояние
[2076] Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Заяви
6 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Заяви
7 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път
Заяви
8 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
9 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Заяви
10 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
11 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Заяви
12 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Заяви
13 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Заяви
14 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Заяви
15 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес регистрирани след 2000 година
Заяви
16 Гражданско състояние
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Заяви
17 Гражданско състояние
[2020] Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението.
Заяви
18 Административно - технически
[2002] Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Заяви
19 Административно - технически
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот по всички предходни планове на населеното място за Областна администрация
Заяви
20 Административно - технически
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Заяви
21 Административно - технически
Издаване на разрешения за проектиране на подробни градоустройствени планове
Заяви
22 Административно - технически
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес
Заяви
23 Административно - технически
[2085] Издаване на удостоверение за нанасяне новоизградени сгради и действащия кадастрален план по /отм. чл. 52 от ЗКИР/ /нов чл.54а/ от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ
Заяви
24 Административно - технически
[2111] Изготвяне на справки за заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Заяви
25 Административно - технически
Издаване на удостоверение по §17, ал.1 от ЗУТ - на сграда
Заяви
26 Административно - технически
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - на сграда
Заяви
27 Административно - технически
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
28 Административно - технически
[2062] Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Заяви
29 Административно - технически
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заяви
30 Административно - технически
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
Заяви
31 Административно - технически
[2083] Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
Заяви
32 Административно - технически
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Заяви
33 Административно - технически
Заверка на копие на документ от технически архив
Заяви