Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Устройство на територията
[2002] Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
2 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
3 Гражданско състояние
[2017] Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
4 Административно - технически
[2018] Издаване на удостоверение за административен адрес
5 Гражданско състояние
[2019] Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
6 Гражданско състояние
[2020] Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението.
7 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
8 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
9 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
10 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
11 Гражданско състояние
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
12 Административно - технически
[2062] Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
13 Устройство на територията
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
14 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
15 Гражданско състояние
[2079] Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
16 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
17 Административно - технически
[2083] Издаване на скица-виза за проучване и проектиране
18 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
19 Административно - технически
[2085] Издаване на удостоверение за нанасяне новоизградени сгради и действащия кадастрален план по /отм. чл. 52 от ЗКИР/ /нов чл.54а/ от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ
20 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
21 Гражданско състояние
[2107] Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
22 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
23 Гражданско състояние
[2110] Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
24 Устройство на територията
[2111] Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
25 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
26 Административно - технически
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
27 Административно - технически
Заверка на копие на документ от технически архив
28 Административно - технически
Издаване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове
29 Административно - технически
Издаване на удостоверение по §17, ал.1 от ЗУТ - на сграда
30 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
31 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
32 Гражданско състояние
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес регистрирани след 2000 година