Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
2 ГРАО
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
3 ГРАО
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
4 ГРАО
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
5 ГРАО
Препис - извлечение от акт за граждански брак
6 МДТ
Искане за издаване на документ
7 МДТ
Заявление за регистрация/пререгистреция на куче
8 МДТ
[2396] Издаване на удостоверение за данъчна оценка
9 Устройство на територията
[2103] Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя
10 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешително за сеч на дървета в общинска собственост/собствен имот чл. 32 ал.2 от ЗОСИ