Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 ГРАО
Издаване на удостоверение за семейно положение
Заяви
2 ГРАО
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Заяви
3 ГРАО
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Заяви
4 ГРАО
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Заяви
5 ГРАО
Препис - извлечение от акт за граждански брак
Заяви
6 МДТ
Искане за издаване на документ
Заяви
7 МДТ
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Заяви
8 МДТ
Заявление за регистрация/пререгистреция на куче
Заяви
9 Устройство на територията
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя
Заяви
10 Общинска собственост
Заявление за издаване на разрешително за сеч на дървета в общинска собственост/собствен имот чл. 32 ал.2 от ЗОСИ
Заяви