Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Държавна собственост
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
(чл. 70, ал.1, чл.77 от Закона за държавната собственост, чл.57 от Административно процесуален кодекс)
Заяви
2 Държавна собственост
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
(чл. 77 от Закона за държавната собственост)
Заяви
3 Държавна собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
(чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс,чл. 77, чл. 82а, от Закона за държавната собственост)
Заяви
4 Държавна собственост
Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
(чл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост)
Заяви
5 Държавна собственост
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
(чл.77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост)
Заяви
6 Регионално развитие и територално устройство
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
(Закон за устройство на територията - чл.177, ал.3 от ЗУТ.)
Заяви
7 Регионално развитие и територално устройство
Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
(Закон за устройство на територията - §3 от ДР; Тарифа No 14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители – чл.32, т. 2.)
Заяви
8 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
Заяви
9 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
Заяви
10 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Извършане на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
(Закон за администрацията – Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „г”.)
Заяви
11 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
Предоставяне на достъп до обществена информация
Заяви
12 Списък на общите услуги, предостявяни от ОА-Перник
 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
(Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1, т. 2 „в”, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж)
Заяви