Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Държавна собственост
[1978] Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
(чл. 70, ал.1, чл.77 от Закона за държавната собственост, чл.57 от Административно процесуален кодекс)
2 Държавна собственост
[1963] Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
(чл. 77 от Закона за държавната собственост)
3 Държавна собственост
[1972] Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
(чл.587,ал.1 от Граждански процесуален кодекс,чл. 77, чл. 82а, от Закона за държавната собственост)
4 Държавна собственост
[1979] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
(чл.77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост)
5 Регионално развитие и територално устройство
[1962] Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
(Закон за устройство на територията - чл.177, ал.3 от ЗУТ.)
6 Списък на общите услуги, предоставяни от ОА Перник
[2133] Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
7 Списък на общите услуги, предоставяни от ОА Перник
[2134] Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
(Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в”.)
8 Списък на общите услуги, предоставяни от ОА Перник
[2] Предоставяне на достъп до обществена информация