Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Правни и административно – технически услуги
[2] Предоставяне на достъп до обществена информация
2 Регионално развитие и територално устройство
[1962] Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
3 Държавна собственост
[1963] Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
4 Държавна собственост
[1972] Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
5 Държавна собственост
[1978] Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
6 Държавна собственост
[1979] Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
7 Други
[2133] Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
8 Други
[2134] Удостоверение за осигурителен доход - УП-2