Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
2 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
3 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК за изборите на народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)
4 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
5 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)
6 Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Завление - Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
7 Гражданско състояние и регистрация
[2076] Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. 2)
8 Гражданско състояние и регистрация
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 1, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ)
9 Гражданско състояние и регистрация
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
("Закон за гражданската регистрация - чл. 48, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1 изр. 3, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4 ")
10 Гражданско състояние и регистрация
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
("Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 4; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 13")
11 Гражданско състояние и регистрация
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 12, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ ")
12 Гражданско състояние и регистрация
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 7, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
13 Гражданско състояние и регистрация
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл. 6, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 12, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
14 Гражданско състояние и регистрация
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
("Закон за гражданската регистрация, чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 8, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
15 Гражданско състояние и регистрация
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
("Закон за гражданската регистрация, чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 8, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
16 МДТ
[2396] Издаване на данъчна оценка
(ДОПК – чл. 264)
17 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
(Закон за местни данъци и такси)
18 Категоризация и туризъм
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и ал.2; чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията.)
19 Категоризация и туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване – хотели, мотели, вилни и туристически селища
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията)
20 Категоризация и туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, стаи за гости, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията)
21 Устройство на територията и инфраструктура
[2027] Издаване на скица за недвижим имот в населените места на територията на община Сандански без град Мелник и град Сандански
(Закон за кадастъра и имотния регистър – &4, ал.1 и 1от ПЗР)
22 Устройство на територията и инфраструктура
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
("Закон за устройство на територията – §16, ал.1 от ПР на ЗУТ/ §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.")
23 Устройство на територията и инфраструктура
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
("Закон за устройство на територията – чл. 181, ал.2 Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал.3")