Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданско състояние и регистрация
[2076] Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. 2)
2 Гражданско състояние и регистрация
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 1, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ)
3 Гражданско състояние и регистрация
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
("Закон за гражданската регистрация - чл. 48, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1 изр. 3, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4 ")
4 Гражданско състояние и регистрация
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
("Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 4; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 13")
5 Гражданско състояние и регистрация
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 12, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ ")
6 Гражданско състояние и регистрация
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 7, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
7 Гражданско състояние и регистрация
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
("Закон за гражданската регистрация, чл. 24, ал. 1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл. 6, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 12, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
8 Гражданско състояние и регистрация
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
("Закон за гражданската регистрация, чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 8, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
9 Гражданско състояние и регистрация
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
("Закон за гражданската регистрация, чл. 106, ал. 1, т. 1, Закон за местните данъци и такси, чл. 110, ал. 1, т. 8, Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г на МРРБ")
10 МДТ
[2396] Издаване на данъчна оценка
(ДОПК – чл. 264)
11 МДТ
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
(Закон за местни данъци и такси)
12 Категоризация и туризъм
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и ал.2; чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията.)
13 Категоризация и туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване – хотели, мотели, вилни и туристически селища
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията)
14 Категоризация и туризъм
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, стаи за гости, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
(Закон за туризма – чл.111, ал.1 и чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиранена действието и прекратяване на категорията)
15 Устройство на територията и инфраструктура
[2027] Издаване на скица за недвижим имот в населените места на територията на община Сандански без град Мелник и град Сандански
(Закон за кадастъра и имотния регистър – &4, ал.1 и 1от ПЗР)
16 Устройство на територията и инфраструктура
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
("Закон за устройство на територията – §16, ал.1 от ПР на ЗУТ/ §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.")
17 Устройство на територията и инфраструктура
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
("Закон за устройство на територията – чл. 181, ал.2 Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал.3")