Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Сливен

Идентификация чрез верифициран потребителски профил

За да може потребителят да заявява електронни административни услуга след идентифицира с потребителско име и парола е необходимо първо да добие статус на "Верифициран протребител". Потребителят може да направи това по един от следните методи:

  • Да премине процес по отдалечена верификация, което той може да направи това чрез бутона "Профил" от главното меню след като се е идентифицирал с потребителско име и парола. Отдалеченатa верификация изисква потребителят да извърли няколко стъпки, с което да удостовери своята самоличност.
  • Да премине процес по лична идентификация като за целта трябва да посети администрацията и пред специално упълномощен служител еднократно да се идентифицира с документ за самоличост.

Идентификация чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)
Ниво на осигуреност:

„ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Описание:

Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Техният списък е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi.
* Възможно е от потребителя да се поиска въвеждане на валидна електронна поща с цел сигурност, ако такава не бъде намерена в описанието на предоставения КЕП.


Идентификация чрез ПИК на НАП
Ниво на осигуреност:

„ЗНАЧИТЕЛНО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Описание:

Заявителят на електронна административна услуга може да се идентифицира с Персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. ПИК на НАП се издава еднократно от данъчните служби, може да се сменя и да се използва за идентификация неограничен брой пъти.
При идентификация с ПИК на НАП, потребителят бива пренасочен към страница на НАП, където трябва да въведете своя идентификатор (ЕГН или др.) и своя ПИК.
При идентификация с ПИК на НАП, е възможно от потребителя да се изискват допълнителни данни за идентификация (Електронна поща) с цел сигурност.


Идентификация чрез е-Автентикация
Ниво на осигуреност:

„ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Описание:

При идентификация чрез портала за е-Автентикация, потребителят бива пренасочен към страница, която позволява да се използват услугите на ДАЕУ за е-автентикация. Предимство на тази идентификация е, че чужденци могат да използват тази технология за идентификация при получаване на български административни е-услуги.


Идентификация чрез мобилното приложение на EvroTrust
Ниво на осигуреност:

„ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Описание:

Необходимо е първо да се инсталира мобилното приложение на EvroTrust за Android или iOS и е необходимо да премине етапа на идентификация.
При успешно идентификация, на потребителя се предоставя достъп до приложението без необходимост от попълване на допълнителни данни.