Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
2 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за вписване в избирателния списък
(чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)
3 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
4 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление-Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
(чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)
5 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък
(по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)
6 Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК
(чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
7 Гражданска регистрация
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
8 Гражданска регистрация
[2034] Издаване на препис - извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.)
9 Гражданска регистрация
[2038] Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
10 Гражданска регистрация
[2128] Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
11 Гражданска регистрация
[1997] Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
12 Гражданска регистрация
[2020] Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
13 Гражданска регистрация
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
14 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост на строежи
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
15 Устройство на територията
[2027] Издаване на скица за недвижим имот
(ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
16 Устройство на територията
[1990] Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(ЗУТ)
17 Устройство на територията
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
18 Устройство на територията
[2082] Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
19 Общинска собственост
[1988] Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
(чл. 64, ал.1 от ЗОС)
20 Общинска собственост
[2081] Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
(чл. 62, ал.2 от ЗОС)
21 Общинска собственост
[2021] Издаване на удостоверения за реституционни претенции
22 Туризъм
[2008] Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект - ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
(Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма)
23 Туризъм
[2048] Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект - МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
(Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма)
24 Общи
Подаване на документи по електронен път
25 Общи
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на "Винетен стикер за Синя зона", "Зона за локално платено паркиране" на МПС по постоянен адрес