Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Гражданска регистрация
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
2 Гражданска регистрация
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.)
Заяви
3 Гражданска регистрация
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
4 Гражданска регистрация
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-06 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
5 Гражданска регистрация
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. на МРРБ и МП и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
6 Гражданска регистрация
Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
(Закон за гражданската регистрация, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
7 Гражданска регистрация
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА №РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
8 Устройство на територията
Издаване на удостоверение за търпимост на строежи
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
9 Устройство на територията
Издаване на скица за недвижим имот
(ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
10 Устройство на територията
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
(ЗУТ)
Заяви
11 Устройство на територията
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
12 Устройство на територията
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
(ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен)
Заяви
13 Общинска собственост
Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
(чл. 64, ал.1 от ЗОС)
Заяви
14 Общинска собственост
Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
(чл. 62, ал.2 от ЗОС)
Заяви
15 Общинска собственост
Издаване на удостоверения за реституционни претенции
Заяви
16 Туризъм
Заверка на регистър за нощувки и подаване на справка-декларация ежемесечно от юридическите лица стопанисващи местата за настаняване
(Чл.116 от Закона за туризма)
Заяви
17 Туризъм
Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект - ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
(Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма)
Заяви
18 Туризъм
Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект - МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
(Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма)
Заяви
19 Общи
Подаване на писмо от гражданин по електронен път
Заяви
20 Общи
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на "Винетен стикер за Синя зона", "Зона за локално платено паркиране" на МПС по постоянен адрес
Заяви