Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни избори 2023
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)
2 Местни избори 2023
[1] Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
3 Местни избори 2023
[3] Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)
4 Местни избори 2023
[4] Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
5 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
6 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
7 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
8 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
9 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
10 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
11 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
12 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
13 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
14 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
15 Социални услуги
Патронажна грижа
16 Социални услуги
Приемна грижа
17 Социални услуги
Социален асистент
18 Социални услуги
Център за социална рехабилитация и интеграция
19 Социални услуги
Обществена трапезария
20 Социални услуги
Домашен помощник
21 Социални услуги
Личен асистент
22 Социални услуги
Предоставяне на грижа в домашна среда
23 Социални услуги
Лична помощ
24 Социални услуги
Домашен социален патронаж