Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
2 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
3 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
4 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
5 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
6 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
7 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
8 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
9 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация; Закон за местните данъци и такси; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.))
Заяви
10 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Закон за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа; Закон за местните данъци и такси)
Заяви
11 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
(Закон за гражданската регистрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.); Закон за местните данъци и такси)
Заяви
12 Устройство на територията
Издаване на скици за недвижими имоти
(Закон за кадастъра и имотния регистър)
Заяви
13 Устройство на територията
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Закон за устройство на територията)
Заяви
14 Устройство на територията
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Закон за устройство на територията)
Заяви
15 Устройство на територията
Издаване на разрешение за строеж
(Закон за устройство на територията)
Заяви
16 Устройство на територията
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
(Закон за устройство на територията)
Заяви
17 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви
18 Местни данъци и такси
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс)
Заяви
19 Местни данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; Закона за местните данъци и такси)
Заяви
20 Други
Предоставяне на достъп до обществена информация
(Закон за достъп до обществена информация)
Заяви