Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Местни данъци и такси
[1998] Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2 Гражданско състояние
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
4 Устройство на територията
[2027] Издаване на скици за недвижими имоти
5 Гражданско състояние
[2034] Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
6 Гражданско състояние
[2036] Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
7 Гражданско състояние
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
8 Гражданско състояние
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
9 Административно-технически услуги Устройство на територията
[2062] Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
10 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение по декларирани данни
11 Гражданско състояние
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение,съпруг и деца
12 Гражданско състояние
[2076] Заявление за издаване на удостоверение за раждане - дубликат
13 Устройство на територията
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
14 Административно-технически услуги Устройство на територията
[2083] Издаване на виза за проектиране
15 Устройство на територията
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
16 Административни услуги
[2086] Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
17 Гражданско състояние
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
18 Гражданско състояние
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
19 Устройство на територията
[2130] Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти