Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
[200] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена)
Заяви
2 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
[2034] Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(• Чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация. • Чл.110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. • Регламент ((ЕС) № 2016/1191) • Чл. 38, ал. 1, т. 13в от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
4 Административни услуги
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(• Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация. • Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. • Регламент ((ЕС) № 2016/1191) • Чл. 38, ал. 1, т.13б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
5 Административни услуги
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
6 Административни услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
Заяви
7 Административни услуги
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 13)
Заяви
8 Административни услуги
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14)
Заяви
9 Административни услуги
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
Заяви
10 Административни услуги
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)
Заяви
11 Административни услуги
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
Заяви
12 Административни услуги
[2035] Заявленеи за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
(Чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.; Чл. 16 и чл.16а от Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян.; Чл. 54а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.)
Заяви
13 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
14 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
Заяви
15 ТСУ
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
16 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заяви
17 ТСУ
[2027] Издаване на скица на недвижим имот
Заяви
18 ТСУ
[2083] Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
19 Декларации
Подаване на декларация по чл.116 от ЗТ
Заяви
20 Декларации
Заявление-декларация отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете
(Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян (приет с Решение на Общински съвет Троян № 841/19.02.2015 г.).; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.)
Заяви
21 Декларации
Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
Заяви
22 Декларации
Заявление за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
Заяви
23 Търговия и туризъм
Заявление за ползване на търговска марка на община Троян
Заяви
24 Общинска собственост
[1988] Отписване на имот,като общински, от актовите книги за общински имоти
(чл. 62, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.)
Заяви
25 Общинска собственост
[2095] Заявление за справка по акт за общинска собственост
(чл.54, ал.6, т.6.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
26 Общинска собственост
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
27 Общинска собственост
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
28 Общинска собственост
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(Чл.24 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта;чл.54, ал.6, т.6.6 и т.6.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
29 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документи
(Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ)
Заяви
30 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)
Заяви