Моля, изчакайте докато зареди страницата . . . .
Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
[2000] Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена)
2 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
[2034] Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
(• Чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация. • Чл.110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. • Регламент ((ЕС) № 2016/1191) • Чл. 38, ал. 1, т. 13в от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
3 Административни услуги
[2016] Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
4 Административни услуги
[2076] Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(• Чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за гражданска регистрация. • Чл. 110, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси. • Регламент ((ЕС) № 2016/1191) • Чл. 38, ал. 1, т.13б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
5 Административни услуги
[2037] Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
6 Административни услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
7 Административни услуги
[2109] Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 13)
8 Административни услуги
[2075] Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14)
9 Административни услуги
[2036] Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
10 Административни услуги
[2057] Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)
11 Административни услуги
[2092] Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
12 Административни услуги
[2035] Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
(Чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.; Чл. 16 и чл.16а от Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Троян.; Чл. 54а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.)
13 ТСУ
[2119] Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
14 ТСУ
[2084] Издаване на удостоверение за търпимост
15 ТСУ
[2063] Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
16 ТСУ
[2082] Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
17 ТСУ
[2027] Издаване на скица на недвижим имот
18 ТСУ
[2083] Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
19 Декларации
Подаване на декларация по чл.116 от ЗТ
20 Декларации
Заявление-декларация отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете
(Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян (приет с Решение на Общински съвет Троян № 841/19.02.2015 г.).; Чл. 24 от Вътрешните правила за административното обслужване в община Троян.)
21 Декларации
Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
22 Декларации
Заявление за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
23 Търговия и туризъм
Заявление за ползване на търговска марка на община Троян
24 Общинска собственост
[1988] Отписване на имот,като общински, от актовите книги за общински имоти
(чл. 62, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.)
25 Общинска собственост
[2095] Заявление за справка по акт за общинска собственост
(чл.54, ал.6, т.6.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
26 Общинска собственост
[2088] Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
27 Общинска собственост
[2047] Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
28 Общинска собственост
[2069] Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(Чл.24 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта;чл.54, ал.6, т.6.6 и т.6.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
29 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документи
(Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ)
30 Местни данъци и такси
[2071] Издаване на удостоверение за декларирани данни
(Закон за местните данъци и такси)